Deponi

Deponi

Meldal Miljøanlegg AS har en konsesjon fra Fylkesmannen i Trøndelag for drift av et ordinært avfallsdeponi frem til 31.12.2026.
Alt avfall skal være behandlet (inkludert sortert) før deponering jf. Avfallsforskriften kap 9, § 9-6. Behandlingen skal sikre at avfallets innhold av organisk materiale ikke overstiger forskriftens krav til maksimum innhold og kriteriene i forskriftens vedlegg II. Avfall som lett kan material- eller energi- gjenvinnes skal ikke deponeres.

Alt avfall skal før levering være basiskarakterisert. Miljødirektoratets veileder for basiskarakterisering av avfall til deponi finner du her.

Alle leveranser skal være avtalt. Levering uten avtale er ikke tillatt.

Avfallstyper
Vår konsesjon som du finner her, tillater bl.a mottak av følgende fraksjoner:

  • Sortert restavfall
  • Gips
  • Asbest/eternitt
  • Avvannet ristgods og sand fra sandfang
  • Kompostert slam fra oljeutskillere
  • Lett forurensde jordmasser i tilstandsklasse 1-3 (jfr. TA-2553/2009)
  • Lett forurensde jordmasser i tilstandsklasse 4-5 (jfr. TA-2553/2009)
  • Lett forurenset betong/tegl

Alt avfall kontrolleres visuelt før og etter lossing og sammenliknes med dokumentasjonen fra avfallsprodusent. Den visuelle kontrollen gjennomføres
slik at den kan avdekke eventuelle avvik mellom avfallets basiskarakterisering og det faktiske innholdet i den enkelte leveranse.
Det tas i tillegg stikkprøver, minst 1 av hver 100. avfallslevering ved deponiet.
Stikkprøvene skal testes for å kontrollere at avfallet er i samsvar med de opplysningene som fremkommer i dokumentasjonen fra avfalls produsent.
Avfallet som er unntatt fra testing ved basiskarakteriseringen, er også unntatt fra testing ved kontroll av stikkprøver.

Avfall som ikke tillates deponert eller har manglende dokumentasjon fra avfalls produsent vil bli avvist.

Innmelding av leveranse til deponi
Nødvendig dokumentasjon skal være mottatt ved mottaksanlegget når leveransen kommer.
For avfall som oppstår jevnlig: – Ved første gangs levering skal basiskarakteriseringen av avfallet oversendes.
Ved alle leveringer skal «sammendrag av basiskarakterisering av avfallet» følge lasset.
Verifikasjoner av avfallet skal oversendes som beskrevet i basiskarakteriseringen

For engangs leveringer skal basiskarakterisering av avfallet oversendes.  Sammendrag av basiskarakterisering av avfallet skal følge leveransen.

Leave a Reply