Deponi

Deponi

Meldal Miljøanlegg AS har en konsesjon fra Fylkesmannen i Trøndelag for drift av et ordinært avfallsdeponi frem til 31.12.2026.
Alt avfall skal være behandlet (inkludert sortert) før deponering jf. Avfallsforskriften kap 9, § 9-6. Behandlingen skal sikre at avfallets innhold av organisk materiale ikke overstiger forskriftens krav til maksimum innhold og kriteriene i forskriftens vedlegg II. Avfall som lett kan material- eller energigjenvinnes skal ikke deponeres.

Alt avfall skal før levering være basiskarakterisert. Miljødirektoratets veileder for basiskarakterisering av avfall til deponi finner du her.

Alle leveranser skal være avtalt. Levering uten avtale er ikke tillatt.

Rådgivning
Har du varer eller produkter som skal til deponi, ta kontakt med oss for rådgivning om hvordan avfallet best kan håndteres.

Avfallstyper
Vår konsesjon som du finner her, tillater blant annet mottak av følgende fraksjoner:

  • Isolasjonsrester
  • Gips
  • Asbest/eternitt
  • Avvannet ristgods og sand fra sandfang
  • Kompostert slam fra oljeutskillere
  • Lett forurensede jordmasser i tilstandsklasse 1-3 (jfr. TA-2553/2009)
  • Lett forurensede jordmasser i tilstandsklasse 4-5 (jfr. TA-2553/2009)
  • Lett forurenset betong/tegl
  • Masser med fremmedlistede arter

For andre deponiprodukter, ta kontakt med oss for rådgivning før levering.

Alle leveranser kontrolleres visuelt før og etter lossing og sammenliknes med dokumentasjonen fra avfallsprodusent. Den visuelle kontrollen gjennomføres slik at den kan avdekke eventuelle avvik mellom avfallets basiskarakterisering og det faktiske innholdet i den enkelte leveranse.
Det tas i tillegg stikkprøver ved levering til deponiet i tråd med konsesjon gitt av Statsforvalteren i Trøndelag.

Stikkprøvene kontrollerer at leveransen er i samsvar med de opplysningene som fremkommer i dokumentasjonen fra avfallsprodusent.
Produkter som er unntatt fra testing ved basiskarakteriseringen, er også unntatt fra testing ved kontroll av stikkprøver.

Produkter som ikke tillates deponert eller har manglende dokumentasjon fra avfallsprodusent, vil bli avvist.

Innmelding av leveranse til deponi
Nødvendig dokumentasjon fylles ut og sendes til mottaksanlegget før levering.

For varer og produkter som leveres jevnlig gjelder følgende:
Ved førstegangslevering skal basiskarakteriseringen av leveransen oversendes. Ved alle leveringer skal «sammendrag av basiskarakterisering av avfallet» følge lasset. Verifikasjoner av leveransen skal oversendes som beskrevet i basiskarakteriseringen

For engangsleveringer av varer og produkter gjelder følgende:
Basiskarakterisering av varer og produkter oversendes.  Sammendrag av basiskarakterisering av leveransen skal følge leveransen.